Vesti


LOVNA SEZONA 2012/13. GODINE

На седници Управног одбора Л.У. „Краљево“ одржаној дана 24.08.2012. године донете су следеће одлуке: сходно „ПРАВИЛНИК О ПРОГЛАШАВАЊУ ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ“ , „П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ЛОВА, ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ОБРАСЦА ЛОВНЕ КАРТЕ, ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ОБРАСЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ И ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ СИТНЕ ДИВЉАЧИ, КАО И ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ОБРАСЦА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕНОМ ЛОВУ“, планских докумената за ловну 2012/13 годину (Ловне основе и Годишњих планова газдовања) отвара се:
1.       Лов дивљих патака глувара и крџа у ловишту „Ибар“ од 01.09.2012. године само недељом у делу ловишта кроз које протичу реке Ибар, Западна Морава и Гружа. Почетак лова је у 06.00 а завршетак лова у 09.00 часова пре подне и од 17.00 до 19.00 часова по подне. Дозволе (образац бр. 4) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) издаје искључиво председник секције стручном пратиоцу/вођи групе на чијем ловном терену се обавља лов. У лову је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2012/13 годину. Кретање учесника у лову са пуним ловачким оружјем  дозвољено је уз обалу река до 50 метара. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. Стручни пратиоц/вођа групе по извршеном лову у року од 12 часова сачињава извештај кога потписује председник секције и враћа дозволу са извештајем у року од 48 часова по извршеном лову кориснику ловишта. Лов је дозвољен до 14.10.2012 године оваквим начином, а почетком лова на фазана од 21.10.2012 године лов ће се одвијати у времену од 07.00 до 14.00 часова. Од 31.01.2013 године па до 28.02.2013 године је дозвољен лов средом, суботом и недељом, а управник ловишта може одобрити изласке и другим радним данима.     
2.       Лов дивљих патака глувара у ловишту „Студеница“ од 01.09.2012. године само недељом у делу ловишта кроз које протичу река Ибар. Почетак лова је у 06.00 а завршетак лова у 09.00 часова пре подне и од 17.00 до 19.00 часова по подне. Дозволе (образац бр. 4) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) издаје искључиво председник секције стручном пратиоцу/вођи групе на чијем ловном терену се обавља лов. У лову је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2012/13годину. Кретање учесницима у лову са пуним ловачким оружјем је дозвољену уз обалу река до 50 метара. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. Стручни пратиоц/вођа групе по извршеном лову у року од 12 часова сачињава извештај кога потписује председник секције и враћа дозволу са извештајем у року од 48 часова по извршеном лову кориснику ловишта. Од 31.01.2013 године па до 28.02.2013 године је дозвољен лов средом, суботом и недељом, а управник ловишта може одобрити изласке и другим радним данима.      
3.       Лов фазанског петла у ловишту „Ибар“ од 21.10.2012. године до 31.01.2013. године. Почетак лова је у 07.00 а завршетак лова у 14.00 часова. Дозволе (образац бр. 4) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) издаје искључиво председник секције стручном пратиоцу/вођи групе на чијем ловном терену се обавља лов. На дозволи је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2012/13 годину. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. Стручни пратиоц/вођа групе по извршеном лову у року од 12 часова сачињава извештај кога потписује председник секције и враћа дозволу са извештајем у року од 48 часова по извршеном лову кориснику ловишта. Сходно одредбама Правилника о коришћењу ловишта, у једном ловном дану је дозвољен одстрел искључиво 1. ( једног) фазанског петла по ловцу и 1. (једног) по ловачком псу птичару са уредним папирима .
4.       Лов дивљег зеца у ловишту „Ибар“ и „Студеница“ од 21.10.2012. године само недељом 5 ловних дана закључно са 18.11.2012. године. Почетак лова је у 07.00 а завршетак лова у 14.00 часова. Дозволе (образац бр. 4) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) издаје искључиво председник секције стручном пратиоцу/вођи групе на чијем ловном терену се обавља лов. У лову  је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2012/13 годину. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. Стручни пратиоц/вођа групе по извршеном лову у року од 12 часова сачињава извештај кога потписује председник секције и враћа дозволу са извештајем у року од 48 часова по извршеном лову кориснику ловишта. Сходно одредбама Правилника о коришћењу ловишта, у једном ловном дану је дозвољен одстрел искључиво 1. ( једног) зеца.
 
5.       Групни лов дивљег вепра и назимади се отвара 01.09.2012. године до 31.01.2013 године. До 18.11.2012 године дозвољава се лов само недељом, а од 19.11.2012. године могуће је ловити свим радним и нерадним данима искључиво уз одобрење управника ловишта. У групи је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2012/13 годину. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. Наплаћује се улазак у ловиште, и то за чланове Л.У. „Краљево“ који поседују ловне карте Министарства и уредно су измирили члански допринос и обавезе за ловну 2012/13 годину у износу од 400,00 динара по ловцу. Недељом се не наплаћује улазак у ловиште. ЗАБРАЊЕН ЈЕ ОДСТРЕЛ КРМАЧА. Свака одстрељена јединка се одмах обележава евиденционим маркицама (унутрашњи органи, труп, трофеј), и у кожи допрема у Витановац где се привремено складишти у расхладној комори због службене контроле меса и органа дивљачи после одстрела, сходно одредбама: „П Р А В И Л Н И К О ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИМ УСЛОВИМА, ОДНОСНО ОПШТИМ И ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ХИГИЈЕНУ ХРАНЕ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОМЕТ ОДСТРЕЉЕНЕ ДИВЉАЧИ, КАО И НАЧИНУ ВРШЕЊА СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ ОДСТРЕЉЕНЕ ДИВЉАЧИ“  „Сл. гл. РС”, број 68/10 од 21. септембра 2010. године.
6.       Групни лов лисица се отвара 01.09.2012. год. До 21.10.2012.год се обавља само недељом уз одобрење искључиво управника ловишта.Од 21.10.2012.год. лисица се може изловљавати сваког ловног дана до краја фебруара 2013 ггодине а по потреби управник ловишта може одобрити излазак и другим данима.
7.       За сваки лов је дозвољена употреба ловачких паса који поседују Законом тражена документа (родовник. испит у раду, вакцинацију, чиповање).Ловачко удружење ће и ове године у сарадњи са кинолошким друштвом организовати низ манифестација у оквиру којих ће сваки ловац који поседује ловачког пса бити у могућности да прибави  законом дефинисану документацију .
8.       За све остале ловце са ловним картама Министарства, осим гостију удружења, наплаћује се улазак у ловиште, одстрел дивљачи, стручни пратилац по усвојеном ценовнику без умањења. 
9.       За све госте удружења се подноси писмени захтев председнику Л.У. „Краљево“ који по овлашћењу Управног одбора разматра и одобрава улазак гостију у ловиште.
10.   На основу резултата одстрела, неповољних или повољних климатских услова, појаве штета, запажања стручне и ловочуварске службе са терена и тд., овлашћује се управник ловишта да може на тим деловима ловишта дозволити или забранити одстрел појединих врста дивљачи у складу са Законом, Правилницима и планским документима уз консултацију са председником Ловачке секције и председником Ловачког друштва.
11.   Привремено се овлашћују сви председници ЛС за обављање послова издавања дозвола за лов ситне дивљачи за ловну 2012/13 годину у оквиру својих ловних терена и потписивање извештаја.
12.   Привремено се овлашћују стручни пратиоци за лов ситне дивљачи и групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисица које предложи збор ловаца Ловачке секције, за обављање тих  послова по правилнику.
13.    Од прихода оствареног газдовањем ловиштем са крупном дивљачи 50% се враћа у тај део ловишта искључиво кроз храну за дивљач или репро материјал за израду ловно техничких објеката (хранилишта, појилишта, чеке).
 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Управни одбор Ловачког удружења „Краљево“ на седници оржаној дана 06.04.2012. године донео је:
 ЦЕНЕ УЛОВЉЕНЕ ДИВЉАЧИ И ЊЕНИХ ДЕЛОВА ЗА ЛОВНУ 2012/13 ГОДИНУ

 


            ОДЛУКА: Члановима Л.У. „Краљево“, који су измирили члански допринос, по основу редовног извршавања обавеза утврђених ГПГ из мера активности у ловиштима на унапређењу популација ловостајем заштићених врста дивљачи, заштити очувању и унапређивању станишта дивљачи ослобађају се плаћања одстрела ситне дивљачи у ловној 2012/13. години.


Крупна дивљач

Месо дивљачи

Врста дивљачи (без утробе у кожи)

Цена по 1кг

 

Укупно

Дивља свиња

69,99

 

69,99

Одстрел дивљих свиња (само за женке и подмладак)

Начин мерења

Тежина кг

Цена

 

Укупно

У бруто тежини

до 50 кг

333,00

 

333,00

У бруто тежини

преко 50,1 кг

666,00

 

666,00

Цена трофеја (вепрови)

Дужина секача (цм)

Цена

 

Плус

по сваком mm

 

до 14,9 цм

3.330,00

-

-

 

од 15,0 до 17,9 цм

6.660,00

-

-

 

од 18,0 до 19,9 цм

9.990,00

+

1 mm/111,00

 

од 20,0 до 21,9 цм

16.650,00

+

1 mm/666,00

 

од 22,0 до 23,9 цм

29.970,00

+

1 mm/832,50

 

преко 24,00 цм

46.620,00

+

1 mm/999,00

 

За госте Л.У. „Краљево“, са ловним картама МПТШВ цене су исте за ситну и крупну дивљач.
 
ОБАВЕЗНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ  У ЛОВУ
(„Правилник о мерама безбедности у ловишту“ Сл.глас. РС бр. 76/11)
 
Мере безбедности којих су дужни да се придржавају учесници у лову су:
1) да се ловачким оружјем мора руковати опрезно и одговорно;
2) да приликом одласка до места лова, преласка на друго место, кратког престанка лова, боравка у затвореним просторијама ловачко оружје мора бити испражњено и / или преломљено;
3) да се ловачко оружје пуни после знака који даје стручни пратилац / пратилац / вођа групе ловаца за почетак лова, а празни после давања знака за завршетак лова;
4) да се ловачко оружје пуни леђа окренутих учесницима лова, тако да се држи косо усмерено надоле или нагоре;
5) да се ловачко оружје никада не сме уперити према другом учеснику у лову;
6) да није дозвољено пуцати на дивљач која се креће у правцу других учесника у лову и када се други учесници у лову тиме угрожавају;
7) да се у групном лову дивљач не сме пратити са упереним ловачким оружјем све док не прође линију ловаца;
8) да се убрзач окидања („шнелер”) и оптички нишан са увећањем преко четири пута у групном лову не смеју користити;
9) да није дозвољено дивљач осматрати помоћу оптичког нишана на ловачком оружју;
10) да се приликом ношења напуњеног ловачког оружја рука не сме држати на устима цеви или на окидачу, односно обарачу;
11) да се после пада ловачког оружја на земљу или у снег ловачко оружје мора прегледати ради отклањања евентуалних зачепљења или других оштећења и недостатака;
12) да се место на које је ловац распоређен не сме напуштати у време лова без одобрења стручног пратиоца / пратиоца / вође групе ловаца све до завршетка лова;
13) да су сви учесници у лову обавезни да на себи имају одговарајућу обележавајућу ознаку (траку на капи или капу или прслук или обележје на раменом делу прслука или јакне) која је јарке наранџасте, жуте, љубичасте или црвене боје.
 
Мере безбедности којих су дужни да се придржавају стручни пратилац / вођа групе ловаца у лову су:
1) упознавање ловаца пре почетка лова са начином организовања лова, врстом прописаног ловачког оружја и одговарајуће ловачке муниције за тај начин организовања лова, начином кретања са ловачким оружјем кроз ловиште, начином на који се врши пуцање на дивљач која се лови;
2) контрола ловне карте, оружног листа и дозволе за лов, обележавајуће ознаке, ловачког пса, као и остале ловачке опреме коју ловац носи са собом у лов пре почетка лова;
3) провера ловачког оружја са олученим цевима које ловац користи у лову извођењем пробног хица пре почетка лова;
4) спречавање употребе ловачког оружја у случајевима када је угрожена безбедност учесника у лову и / или људи и имовине у ловишту;
5) искључење ловаца који представљају потенцијалну опасност за учеснике у лову и / или људи и имовине у ловишту;
6) руковођење ловом на стручан начин, у складу са прописима којим се уређује ловство, којим се спречава могућност угрожавања безбедностиучесника у лову, штета на дивљачи и штета на станишту дивљачи;
7) друге мере од значаја за безбедност у ловишту и лову прописане актом корисника ловишта о газдовању ловиштем.
Како би мере безбедности биле испоштоване ловачко удружење ће за сваког члана – ловца до почетка главне јесење сезоне лова обезбедити одговарајућу обележавајућу ознаку.
ПРЕПОРУКA о мерама заштите дивљачи у ловиштима за време трајања периода праћеног веома високим температурама
Корисницима ловишта на територији Републике Србије се препоручује да  привремено обуставе или у што већој мери ограниче планирани лов ловостајем заштићених врста дивљачи којима газдују у ловиштима, због вишедневних временских непогода узрокованих превисоким температурама и сушом, а које су довеле у опасност и здравље и опстанак дивљачи у природи.
Корисници ловишта треба да појачају контролу општег стања дивљачи и њених станишта у ловишту, обезбеде мир у ловишту и предузму све потребне мере за заштиту дивљачи (заштита од незаконитог лова, контрола појилишта и сл), користећи све расположиве људске и материјалне ресурсе.

 

Вишедневне високе температуре, осим што угрожавају стање дивљачи у ловиштима, онемогућавају нормалну манипулацију са одстрељеном дивљачи (померање, пренос, односно транспорт одстрељене дивљачи, са припадајућим деловима са места одстрела у ловишту до места службене контроле), и  тиме промет меса чине несигурним и небезбедним.
    
Напомињемо да се квалитет и употребљивост меса дивљачи за људску исхрану, при оваквим временским приликама, доводе у питање одмах након одстрела, чиме се потенцијално угрожава и безбедност живота и здравља људи. 

Корисницима ловишта се препоручује да активирају све расположиве људске и материјалне ресурсе у циљу превентиве од могућих пожара, као и у циљу пружања помоћи у гашењу активних пожаришта, уз сталну бригу о дивљачи у ловиштима. 
    
Пре свега треба обратити пажњу на едукацију локалног становништва о опасностима и ризицима самоиницијативног и неконтролисаног паљења стрњика, трстика, трава и осталог растиња у ловиштима, као и других материјала који могу изазвати пожар.

Надамо се да ће ловни радници и ловци, људи који непрестано унапређују и развијају свест о заштити природе, као и увек да сада, активно учествовати у очувању, заштити и унапређењу стања дивљачи и њихових станишта у Србији и у овим тешким временским приликама.
 
Свим члановима ловачког удружења у ловној 2012/2013 желимо
 
Д О Б А Р  П О Г Л  Е Д  !!!!
 
                                                            Председник ЛУ Краљево
                                                                   Урош Ђоковић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU