Vesti


ОТВАРАЊЕ ЈЕСЕЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ 2017/18. године

                На седници Управног одбора Л.У. „Краљево“ одржаној дана 06.10.2017. године донете су следеће одлуке:

 1. Отвара се лов фазанског петла у ловишту „Ибар“ 12. ловних дана, почев  од 22.10.2017. године до 07.01.2018. године само недељом. Почетак лова је у 07.00 а завршетак лова у 14.00 часова. Дозволе (образац бр. 4) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) издаје искључиво председник секције стручном пратиоцу/вођи групе на чијем ловном терену се обавља лов. На дозволи је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2017/18 годину. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. Стручни пратиоц/вођа групе по извршеном лову у року од 12 часова сачињава извештај кога потписује председник секције и враћа дозволу са извештајем у року од 48 часова по извршеном лову кориснику ловишта. У једном ловном дану дозвољен је одстрел 1. фазанског петла по ловцу и 1. фазанског петла по ловачком псу (птичару) који поседује све Законом предвиђене документе.
 2. Отвара се лов дивљег зеца у ловишту „Ибар“ и „Студеница“ од 22.10.2017. године 3 ловна дана само недељом до 05.11.2017. године. Почетак лова је у 07.00 а завршетак лова у 14.00 часова. Дозволе (образац бр. 4) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) издаје искључиво председник секције стручном пратиоцу/вођи групе на чијем ловном терену се обавља лов. На дозволи је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2017/18 годину. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. Стручни пратиоц/вођа групе по извршеном лову у року од 12 часова сачињава извештај кога потписује председник секције и враћа дозволу са извештајем у року од 48 часова по извршеном лову кориснику ловишта. У једном ловном дану је дозвољен одстрел 1. зеца по  ловцу. Број ловних дана је одређен на основу анализе стручне и ловочуварске службе,стања са терена, пребројавању дивљачи, препоруке Министарства на основу стања бројности зеца у нашој земљи као и земљама окружења и неадекватног одзива ловаца у лову на предаторе.
 3. дивљих патака глувара, крџа и гусака у ловишту „Ибар“ је дозвољен само недељом док траје лов на фазанског петла, а после затварања лова на фазанског петла дозвољава се лов средом суботом, недељом и државним празником. Дозволе (образац бр. 4) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) издаје искључиво председник секције стручном пратиоцу/вођи групе на чијем ловном терену се обавља лов. На дозволи је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2017/18годину. Кретање учесницима у лову са пуним ловачким оружјем је дозвољено уз обалу река до 50 метара. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. Стручни пратиоц/вођа групе по извршеном лову у року од 12 часова сачињава извештај кога потписује председник секције и враћа дозволу са извештајем у року од 48 часова по извршеном лову кориснику ловишта. Лов је дозвољен до 28.02.2018. године.
 4. Лов дивљих патака глувара и гусака у ловишту „Студеница“ је дозвољен само недељом док траје лов на зеца, а после затварања лова на зеца дозвољава се лов средом, суботом, недељом и државним празником. Дозволе (образац бр. 4) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) издаје искључиво председник секције стручном пратиоцу/вођи групе на чијем ловном терену се обавља лов. На дозволи је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2017/18 годину. Кретање учесницима у лову са пуним ловачким оружјем је дозвољено уз обалу река до 50 метара. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. Стручни пратиоц/вођа групе по извршеном лову у року од 12 часова сачињава извештај кога потписује председник секције и враћа дозволу са извештајем у року од 48 часова по извршеном лову кориснику ловишта. Лов је дозвољен до 28.02.2018. године.

 

6.  Групни лов дивљег вепра и назимади у ловиштима „Ибар“ и „Студеница“ није дозвољен  док траје лов на зеца, а после затварања лова на зеца могуће је ловити недељом, суботом и средом искључиво уз одобрење стручног лица ловишта. Недељом се лов обавља у организацији Ловачке секције, без наплате уласка у ловиште.  У групи је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2017/18 годину. У лов се полази са зборних места и по завршетку лова се враћа на зборно место. За обављање лова суботом и средом наплаћује се улазак у ловиште, у износу од 500,00 динара по ловцу за чланове Л.У. „Краљево“ који поседују ловне карте Министарства и уредно су измирили члански допринос и обавезе за ловну 2017/18годину.

7. Групни лов предатора (лисица,куна,дивља мачка,шакал,вук) се до затварања лова на зеца изводи само недељом, а после затварања лова на зеца могуће је ловити свим радним и нерадним данима искључиво уз одобрење управника ловишта. Одлуком управног одбора све Ловачке секције су у обавези да интзезивирају ову врсту лова у свим ловним данима, а ловци који одстреле предаторе биће стимулисани са 5 (пет) ловачких патрона уз материјални доказ и доказ у обрасцу број 6. Извештај о извршеном лову зашта одговорност сноси пратилац/вођа групе, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,својим потписом потврђујући да су подаци које је доставио овлашћеном лицу корисника ловишта тачни. Лов је дозвољен до краја фебруара 2018. године, након чега ће најуспешнији  ловци на предаторе бити  награђени од стране удружења. 

8. За сваки лов је дозвољена употреба ловачких паса који поседују Законом тражена документа (родовник. испит у раду, вакцинацију, чиповање).

9. За све остале ловце са ловним картама Министарства, осим гостију удружења, наплаћује се улазак у ловиште, одстрел дивљачи, стручни пратилац по усвојеном ценовнику без умањења. 

10. За све госте удружења се подноси писмени захтев председнику Л.У. „Краљево“ који разматра и одобрава улазак.

11. На основу резултата одстрела, неповољних или повољних климатских услова, појаве штета, запажања стручне и ловочуварске службе са терена и тд., овлашћују се стручна лица ловишта да могу на тим деловима ловишта дозволити или забранити одстрел појединих врста дивљачи у складу са Законом, Правилницима и планским документима уз консултацију са председником Ловачке секције и председником Ловачког друштва.

12. НАПОМЕНА: У ГРУПНОМ ЛОВУ СИТНЕ И КРУПНЕ ДИВЉАЧИ НИЈЕ ДОЗВОЉЕН ЛОВ 1. САТ ПОСЛЕ ЗАЛАСКА СУНЦА, У ТОКУ НОЋИ И 1. САТ ПРЕ ИЗЛАСКА СУНЦА, КАДА ЈЕ ВИДЉИВОСТ ЗНАТНО СМАЊЕНА, УСЛЕД МАГЛЕ, ЈАКЕ КИШЕ, НЕВРЕМЕНА И ОСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА. 

ВАЖНА  НАПОМЕНА

Због све чешћих притужби од стране становника насељених места, који своје тужбе прослеђују у канцеларији Ловачког удружења „Краљево“, а неретко и другим државним органима (Полицијским испоставама, Републичким инспекцијским службама и тд.) везано за коришћење ловачког оружја на неловним површинама или површинама ловишта које се налазе у близини неловних површина ОПОМИЊЕМО све учеснике у лову да са оружјем рукују обазриво првенствено ради БЕЗБЕДНОСТИ како свих учесника у лову тако и осталих људи, домаћих животиња и објеката у ловишту и ван њега да не би дошло до нежељених и спорних ситуација.

Из тог разлога Вас подсећамо на одредбе члана 36. Закона о дивљачи и ловству шта се сматра НЕЛОВНИМ ПОВРШИНАМА:

 1. насељена места и паркови у насељима
 2. плантажни воћњаци и виногради, расадници и друге шумске и пољопривредне површине које су ограђене оградом кроз коју длакава дивљач не може да пролази.
 3. објекти за лечење, одмор и рекреацију
 4. аеродроми, гробља, јавне саобраћајнице, активни површински копови и друге комуналне површине
 5. површине које се користе за војне намене
 6. површине које су на удаљености мањој од 200 метара од насеља и стамбених и помоћних објеката изван насељеног места, дворишта сеоског домаћинства, дворишта индустријских и других објеката.
 7. фарме дивљачи и паркови дивљачи
 8. остале површине и објекти на којима је у складу са другим прописима забрањен лов.

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ  У ЛОВУ

(„Правилник о мерама безбедности у ловишту“ Сл.глас. РС бр. 76/11) 

Мере безбедности којих су дужни да се придржавају учесници у лову су:

1) да се ловачким оружјем мора руковати опрезно и одговорно;

2) да приликом одласка до места лова, преласка на друго место, кратког престанка лова, боравка у затвореним просторијама ловачко оружје мора бити испражњено и / или преломљено;

3) да се ловачко оружје пуни после знака који даје стручни пратилац / пратилац / вођа групе ловаца за почетак лова, а празни после давања знака за завршетак лова;

4) да се ловачко оружје пуни леђа окренутих учесницима лова, тако да се држи косо усмерено надоле или нагоре;

5) да се ловачко оружје никада не сме уперити према другом учеснику у лову;

6) да није дозвољено пуцати на дивљач која се креће у правцу других учесника у лову и када се други учесници у лову тиме угрожавају;

7) да се у групном лову дивљач не сме пратити са упереним ловачким оружјем све док не прође линију ловаца;

8) да се убрзач окидања („шнелер”) и оптички нишан са увећањем преко четири пута у групном лову не смеју користити;

9) да није дозвољено дивљач осматрати помоћу оптичког нишана на ловачком оружју;

10) да се приликом ношења напуњеног ловачког оружја рука не сме држати на устима цеви или на окидачу, односно обарачу;

11) да се после пада ловачког оружја на земљу или у снег ловачко оружје мора прегледати ради отклањања евентуалних зачепљења или других оштећења и недостатака;

12) да се место на које је ловац распоређен не сме напуштати у време лова без одобрења стручног пратиоца / пратиоца / вође групе ловаца све до завршетка лова;

13) да су сви учесници у лову обавезни да на себи имају одговарајућу обележавајућу ознаку (траку на капи или капу или прслук или обележје на раменом делу прслука или јакне) која је јарке наранџасте, жуте, љубичасте или црвене боје.

 

 

Мере безбедности којих су дужни да се придржавају стручни пратилац / вођа групе ловаца у лову су:

1) упознавање ловаца пре почетка лова са начином организовања лова, врстом прописаног ловачког оружја и одговарајуће ловачке муниције за тај начин организовања лова, начином кретања са ловачким оружјем кроз ловиште, начином на који се врши пуцање на дивљач која се лови;

2) контрола ловне карте, оружног листа и дозволе за лов, обележавајуће ознаке, ловачког пса, као и остале ловачке опреме коју ловац носи са собом у лов пре почетка лова;

3) провера ловачког оружја са олученим цевима које ловац користи у лову извођењем пробног хица пре почетка лова;

4) спречавање употребе ловачког оружја у случајевима када је угрожена безбедност учесника у лову и / или људи и имовине у ловишту;

5) искључење ловаца који представљају потенцијалну опасност за учеснике у лову и / или људи и имовине у ловишту;

6) руковођење ловом на стручан начин, у складу са прописима којим се уређује ловство, којим се спречава могућност угрожавања безбедности учесника у лову, штета на дивљачи и штета на станишту дивљачи;

7) друге мере од значаја за безбедност у ловишту и лову прописане актом корисника ловишта о газдовању ловиштем.

ЗА СВЕ НЕПРАВИЛНОСТИ УОЧЕНЕ У ЛОВИШТИМА КАКО У ЛОВНИМ ТАКО И У НЕЛОВНИМ ДАНИМА МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ СТРУЧНОЈ И ЛОВОЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ НА СЛЕДЕЋЕ  ТЕЛЕФОНЕ:

Руководилац стручне службе Лазар Милутиновић  064/6596024

 Стручно лице Срђан Ковачевић  064/6596023

Ловочувар Драгослав Пајовић  064/6596021

Ловочувар Дарко Драгићевић  064/6596022

Ловочувар Рашко Филиповић  064/6596027

 

СВИМ ЛОВЦИМА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА  „КРАЉЕВО „ У НАРЕДНОЈ ЛОВНОЈ СЕЗОНИ ЖЕЛИМО

                                                                                Д О Б А Р      П О Г Л Е Д  !

Председник Л.У. „Краљево“

Урош Ђоковић с.р.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU