Vesti


ОТВАРАЊЕ ЈЕСЕЊЕ СЕЗОНЕ ГРУПНОГ ЛОВА

        Обавештавамо  Вас о одлукама Управног одбора Ловачког удружења“Краљево“ из Краљева са седнице одржане 09.10.2020.г.

ОТВАРАЊЕ  ЈЕСЕЊЕ СЕЗОНЕ ГРУПНОГ ЛОВА

Једногласном одлуком УО главна јесења сезона групног лова у ловиштима „Ибар“ и „Студеница“ почиње 25.10.2020. године и то:

 1. Лов фазанског петла у ловишту „Ибар“ почев од 25.10.2020 године само недељом закључно са 10.01.2020. године укупно 12. ловних дана.
 2. Лов дивљег зеца у ловиштима „Ибар“ и „Студеница“ почев од 25.10.2020. године само недељом закључно са 08.11.2020. године укупно 3. ловна дана.
 3. Лов дивљих патака и гусака у ловиштима „Ибар“ и „Студеница“ почев од 06.09.2020. године само недељом закључно са 10.01.2020. године након чега се лов може изводити средом, суботом и недељом до 28.02.2021. године.
 4. Лов дивљег вепра и назимади у ловиштима „Ибар“ и „Студеница“ почев од 06.09.2020. године само недељом закључно са 08.11.2020. године (по престанку лова на зеца), а након тога лов ће се одвијати недељом у организацији Ловачке секције без наплате уласка у ловиште, а радним данима у организацији стручне службе на основу стања дивљачи на терену, временских услова и реализације плана газдовања уз наплату уласка у ловиште у висини од 500,00 рсд по ловцу.
 5. ЗАБРАЊЕН ЈЕ ОДСТРЕЛ КРМАЧА.
 6. Лов лисица, куна, шакала, вука у ловиштима „Ибар“ и „Студеница“ почев од 06.09.2020. године само недељом закључно са 08.11.2020. године, а након тога могуће је изводити лов и преко недеље уз сагласност стручне службе до 28.02.2021. године.

 

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ЛОВА

 • Почетак и завршетак лова изводи се на зборним местима.
 • Вођа групе-стручни пратилац на зборном месту проверава ловне карте, оружне листове, родовнике за псе, обележавајуће ознаке ловаца (прслуци-маркери, капе,траке и слично), упознаје ловце о начину извођења лова, безбедоносним мерама којих су дужни да се придржавају сви учесници лова.
 • Почетак лова на фазанског петла, зеца, дивље патке и гуске је у  07.00 а завршетак у 14.00 часова. Дозволе (образац бр. 4) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) издаје искључиво председник секције стручном пратиоцу/вођи групе на чијем ловном терену се обавља лов. У лову је дозвољено учешће минимум 3, а максимум 20 ловаца са ловним картама Министарства и уредно измиреном чланарином и обавезама према Л.У. „Краљево“ за ловну 2020/21 годину. Кретање учесника у лову на дивље патке и гуске са напуњеним оружјем дозвољено је у зони заштитног појаса уз водотке(20.метара од обала река). Стручни пратиоц/вођа групе по извршеном лову у року од 12 часова сачињава извештај кога потписује председник секције и враћа дозволу са извештајем у року од 48 часова по извршеном лову кориснику ловишта.      
 • Почетак лова на дивљег вепра, назимад, лисице, куне, шакале и вукове је у 07.00 а завршетак у 14.00 часова.Дозволе (на обрасцу бр. 5) и Извештај о извршеном лову (образац бр. 6) за обаваљање лова недељом у организацији ловачке секције издаје председник секције уз обавештавање стручне службе о зборном месту, а радним данима дозволе издаје искључиво стручна служба.
 • Појединачни лов дивљих свиња организоваће се и даље по раније донетим одлукамаУправног одбора.
 •  За сваки групни лов је дозвољена употребадва (2) ловачка пса по ловцу који поседују родовник и потврду о употребљивости пса у лову или идентификациону картицу сходно члану 74. став 2. Закона о дивљачи и ловству. На основу истог члана, председници ловачких секција су дужни да доставе Ловачком удружењу „Краљево“ (на обрасцу који се налази у прилогу) евиденцију о ловачким псима које користе чланови ловачке секције. У противном ће се забранити употреба паса и издавање дозволе за лов.
 • Строго је забрањено пуштање и обука ловачких паса у ловиштима „Ибар“ и „Студеница“ ван ловног дана.
 • Привремено се овлашћују стручни пратиоци за лов ситне дивљачи и групни лов вука, шакала лисица и дивљих свиња које предложи збор ловаца Ловачке секције, за обављање тих  послова по правилнику (Пратилац/вођа групе мора бити лице које има најмање пет година ловачког искуства, који није кажњаван у дисциплинском, прекршајном или кривичном поступку и који има искуства у лову на врсту дивљачи за коју га корисник ловишта овлашћује као пратиоца, а нарочито по питању процене полне, старосне и трофејне структуре одређене врсте дивљачи у природи.Вођа групе може бити уједно и ловац који лови у групном лову за чије вођење је задужен).
 • Забрањује се групни лов 2 кm у пречнику око прихватилишта за јеленску дивљачу ловишту „Студеница“, репро центра за дивље свиње у Годачици и прихватилишта за срнећу дивљач у Богутовцу ловиште „Ибар“.
 • За све госте удружења, а уз сагласност ЛС у којој гост намерава да обави лов, подноси се писмени захтев ЛС председнику Л.У. „Краљево“ који по овлашћењу Управног одбора разматра и одобрава улазак гостију у ловиште.
 • Цене меса, трофеја и услуге у лову се наплаћују по усвојеном ценовнику 30.04.2020. године за ловну 2020/21 . годину.
 • Издавање дозвола за групни лов се може обавити само по овери дозвола и преузимању маркица од стране председника секција код стручне службе. Овере ће се обављати уторком, средом и четвртком у унапред заказано време од стране стручних лица и председника секција.
 • На основу резултата одстрела, неповољних или повољних климатских услова, појаве штета, запажања стручне и ловочуварске службе са терена и тд., овлашћују се стручна лица за газдовање ловиштима да могу на тим деловима ловишта дозволити или забранити одстрел појединих врста дивљачи у складу са Законом, Правилницима и планским документима уз консултацију са председником Ловачке секције и председником Ловачког друштва.
 • НАПОМЕНА: У ГРУПНОМ ЛОВУ СИТНЕ И КРУПНЕ ДИВЉАЧИ НИЈЕ ДОЗВОЉЕН ЛОВ 1. САТ ПОСЛЕ ЗАЛАСКА СУНЦА, У ТОКУ НОЋИ И 1. САТ ПРЕ ИЗЛАСКА СУНЦА, КАДА ЈЕ ВИДЉИВОСТ ЗНАТНО СМАЊЕНА, УСЛЕД МАГЛЕ, ЈАКЕ КИШЕ, НЕВРЕМЕНА И ОСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА.

ВАЖНА  НАПОМЕНА

Због све чешћих притужби од стране становника насељених места, који своје тужбе прослеђују у канцеларији Ловачког удружења „Краљево“, а неретко и другим државним органима (Полицијским испоставама, Републичким инспекцијским службама и тд.) везано за коришћење ловачког оружја на неловним површинама или површинама ловишта које се налазе у близини неловних површина ОПОМИЊЕМО све учеснике у лову да са оружјем рукују обазриво првенствено ради БЕЗБЕДНОСТИ како свих учесника у лову тако и осталих људи, домаћих животиња и објеката у ловишту и ван њега да не би дошло до нежељених и спорних ситуација.

Из тог разлога Вас подсећамо на одредбе члана 36. Закона о дивљачи и ловству шта се сматра НЕЛОВНИМ ПОВРШИНАМА:

 1. насељена места и паркови у насељима
 2. плантажни воћњаци и виногради, расадници и друге шумске и пољопривредне површине које су ограђене оградом кроз коју длакава дивљач не може да пролази.
 3. објекти за лечење, одмор и рекреацију
 4. аеродроми, гробља, јавне саобраћајнице, активни површински копови и друге комуналне површине
 5. површине које се користе за војне намене
 6. површине које су на удаљености мањој од 200 метара од насеља и стамбених и помоћних објеката изван насељеног места, дворишта сеоског домаћинства, дворишта индустријских и других објеката.
 7. фарме дивљачи и паркови дивљачи
 8. остале површине и објекти на којима је у складу са другим прописима забрањен лов.

 

ОБАВЕЗНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ  У ЛОВУ

(„Правилник о мерама безбедности у ловишту“ Сл.глас. РС бр. 76/11) 

Мере безбедности којих су дужни да се придржавају учесници у лову су:

1) да се ловачким оружјем мора руковати опрезно и одговорно;

2) да приликом одласка до места лова, преласка на друго место, кратког престанка лова, боравка у затвореним просторијама ловачко оружје мора бити испражњено и / или преломљено;

3) да се ловачко оружје пуни после знака који даје стручни пратилац / пратилац / вођа групе ловаца за почетак лова, а празни после давања знака за завршетак лова;

4) да се ловачко оружје пуни леђа окренутих учесницима лова, тако да се држи косо усмерено надоле или нагоре;

5) да се ловачко оружје никада не сме уперити према другом учеснику у лову;

6) да није дозвољено пуцати на дивљач која се креће у правцу других учесника у лову и када се други учесници у лову тиме угрожавају;

7) да се у групном лову дивљач не сме пратити са упереним ловачким оружјем све док не прође линију ловаца;

8) да се убрзач окидања („шнелер”) и оптички нишан са увећањем преко четири пута у групном лову не смеју користити;

9) да није дозвољено дивљач осматрати помоћу оптичког нишана на ловачком оружју;

10) да се приликом ношења напуњеног ловачког оружја рука не сме држати на устима цеви или на окидачу, односно обарачу;

11) да се после пада ловачког оружја на земљу или у снег ловачко оружје мора прегледати ради отклањања евентуалних зачепљења или других оштећења и недостатака;

12) да се место на које је ловац распоређен не сме напуштати у време лова без одобрења стручног пратиоца / пратиоца / вође групе ловаца све до завршетка лова;

13) да су сви учесници у лову обавезни да на себи имају одговарајућу обележавајућу ознаку (траку на капи или капу или прслук или обележје на раменом делу прслука или јакне) која је јарке наранџасте, жуте, љубичасте или црвене боје.

Мере безбедности којих су дужни да се придржавају стручни пратилац / вођа групе ловаца у лову су:

1) упознавање ловаца пре почетка лова са начином организовања лова, врстом прописаног ловачког оружја и одговарајуће ловачке муниције за тај начин организовања лова, начином кретања са ловачким оружјем кроз ловиште, начином на који се врши пуцање на дивљач која се лови;

2) контрола ловне карте, оружног листа и дозволе за лов, обележавајуће ознаке, ловачког пса, као и остале ловачке опреме коју ловац носи са собом у лов пре почетка лова;

3) провера ловачког оружја са олученим цевима које ловац користи у лову извођењем пробног хица пре почетка лова;

4) спречавање употребе ловачког оружја у случајевима када је угрожена безбедност учесника у лову и / или људи и имовине у ловишту;

5) искључење ловаца који представљају потенцијалну опасност за учеснике у лову и / или људи и имовине у ловишту;

6) руковођење ловом на стручан начин, у складу са прописима којим се уређује ловство, којим се спречава могућност угрожавања безбедностиучесника у лову, штета на дивљачи и штета на станишту дивљачи;

7) друге мере од значаја за безбедност у ловишту и лову прописане актом корисника ловишта о газдовању ловиштем.

Неопходно је да одржите збор ловаца на коме ће те ловце секције упознати са напред донетим одлукама у циљу што бољег и правовременог информисања. Уколико се укаже потреба за стручном помоћи у тумачењу напред наведеног као и осталих питања у вези лова и ловства спремни смо да се активно укључимо у рад зборова присуством радника службе и чланова органа ловачког удружења.

У нади да ћемо заједничким напорима унапредити ловство у нашем граду желимо Вам у предстојећој сезони

                                                                        ДОБАР ПОГЛЕД !!!!

 

                                                                                                               Председник ЛУ „Краљево“

                                                                                                                         Урош Ђоковић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU