Vesti


Sednica Skupštine LU "Kraljevo" 01.03.2013.godine

Izvod iz zapisnika sa konstitutivne sednice Skupštine Lovačkog udruzenja „Kraljevo“ iz Kraljeva održane dana 01.03.2013. godine sa početkom rada u 15.17 časova u prostorijama SO Kraljevo, sala broj 2.


Za zapisničara je izabran Lazar Milutinović, a overivači zapisnika su Kosovac Dragan i Karličić Bojan.


Sednicu je otvorio i vodio  najstariji član Skupštine Jovanović Dragutin, a pomagali su mu dva najmlađa člana Skupština 01.03.2013.Skupštine Bazalac Slavko i Ivanović Rade.


• Jednoglasno je izabrana Verifikaciona komisija u sledećem sastavu:
1. Vuković Dragan
2. Sretović Dragan
3. Ćurčić Milovan
4. Kolović Darko
5. Jovanović Dragutin
6. Ivanović Rade
7. Filipović Perica


Komisija utvrdila da Skupštinu Lovačkog udruzenja „Kraljevo“ čine 62 člana, a prozivkom je utvrđeno prisustvo 54 člana.


• Jednoglasno je izabrana Izborna komisija u sledećem sastavu:
1. Sretenović Novica
2. Marinković Radovan
3. Erac Milan (nije prisutan)
4. Dragojlović Radenko
5. Trajković Miodrag
6. Pavlović Dragan
7. Trnjaković Milan


Komisija je preuzela izborni materijal iz ukupno 53 Lovačke sekcije i povukla se da pregleda materijale.


• Jednoglasno je usvojen sledeći DNEVNI RED:
1. Verifikacija mandata članova Skupštine.
2. Izbor organa Lovačkog udruzenja „Kraljevo“.
3. Usvajanje izveštaja o radu, godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. Godinu i plana rada za 2013. Godinu.
4. Rešavanje po predlozima, zahtevima i razno.

Po prvoj tački dnevnoga reda doneta je sledeća:
ODLUKA: Jednoglasno su verifikovani mandati članova Skupštine Lovačkog udruzenja „Kraljevo“.

Zbog rada Izborne komisije radilo se prvo po trećoj tački dnevnoga reda i doneta je sledeća:
ODLUKA: Jednoglasno su usvojeni svi izveštaji o radu Lovačkog udruženja „Kraljevo“ i finansijski izveštaj za 2012. Godinu. 

Kada je izborna komisija pregledala izborne materijale pristiglih iz Lovačkih sekcija počelo je da se radi po drugoj tački dnevnoga reda i donete su sledeće ODLUKE:


Skupština 01.03.2013.1.  Sa 1. glasom protiv i 53. glasa za izabran je Predsednik Skupštine Lovačkog udruženja „Kraljevo“ Mršović Milisav (koji zauzima mesto predsedavajućeg Skupštine i nastavlja sa radom). 


2. Sa 49. glasova za, 1. glasom protiv i 4. glasa uzdržana izabran je Predsednik Lovačkog udruženja „Kraljevo“ Đoković Uroš.


3. Sa 49. glasova za, 1. glasom protiv i 4. glasa uzdržana izabran je Upravni odbor Lovačkog udruženja „Kraljevo“ koga sačinjavaju sledeći članovi Skupštine:


• Đoković Uroš
• Vukosavljević Božo
• Jovanović Ivica
• Antonijević Dragoslav
• Erac Slobodan
• Kosovac Dragan
• Radenković Vladimir
• Dostanić Miloš
• Kačarević Milosav
• Jeftić Darko
• Dmitrović Miloš
• Pešterac Miloš
• Torlaković Rade


4. Većinom glasova prisutnih izabran je Nadzorni odbor Lovačkog udruženja „Kraljevo“ u sledećem sastavu:
• Pajović Zoran
• Matović Mijat
• Maksimović Rajca
• Mršović Milinko
• Krunić Radoslav
• Babić Goran
• Todorović Ratko


5. Većinom glasova prisutnih izabran je Disciplinska komisija Lovačkog udruženja „Kraljevo“ u sledećem sastavu:
• Stefanović Saša
• Vučićević Saša
• Marjanović Miroljub
• Milutinović Nenad
• Vojmilović Miodrag
• Marković Nenad
• Đurđević Radoš


6. Jednoglasno je izabrana za sekretara Lovačkog udruženja „Kraljevo“ Mijailović Miljojka.


7. Većinom glasova prisutnih izabrani su Mršović Milisav i Đoković Uroš za članove Skupštine LOVAČKOG SAVEZA CENTRALNE SRBIJE.


8. Većinom glasova prisutnih izabran je Pešterac Miloš za zamenika predsednika Lovačkog udruženja „Kraljevo“.


Po četvrtoj tački dnevnoga reda nije doneta nijedna odluka ili zaključak.


Sednica Skupštine je završila sa radom u 17.13 časova.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU